Champions League-Machus 2 bàn thắng!Stelin 4 Thiếu cơ hội Manchester City 5-1 Phá hủy Bruph Judi Bola Adil

Champions League-Machus 2 bàn thắng!Stelin 4 Thiếu cơ hội Manchester City 5-1 Phá hủy Bruce [Judi Bola Adil]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 10:Vòng thứ ba, anh hùng Premier League